Uslovi korišćenja

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Fudi d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ove Uslove te bi trebalo da posetite ovu stranicu sa vremena na vreme i proverite ažurne Uslove jer ste njima zakonski vezani.

Sav materijal na sajtu www.fudi.rs (u daljem tekstu Sajt) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskim i srodnim pravima i drugim zakonima iz oblasti intelektualne svojine.

Fudi d.o.o. se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja Platforme u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Fudi d.o.o.  prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i sl. Politikom privatnosti  koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga.

Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka, na način koji je u Polisi opisan.

Dostava

Fudi d.o.o. garantuje da će se vaše porudžbine biti obrađene u roku koji je definisan na stranici uslovi dostave.

Otkazivanje porudžbine je dozvoljeno i definisano u uslovima dostave.

Izmena porudžbine je dozvoljena prema uslovima dostave.

Reklamacije i povraćaj porudžbine su definisane u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_potrosaca.html)

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili kompaniji Fudi d.o.o. će biti poverljive i Fudi d.o.o ih neće deliti sa trećim licima.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Fudi d.o.o, njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, ili sadržaja objavljenog ovde, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, Fudi d.o.o ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Fudi d.o.o može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. 

Fudi d.o.o. ne garantuje sastojke, nutritivne vrednosti, alergene i rokove trajanja koji su iskazani na proizvodima.  Fudi d.o.o. preuzima ove informacije od svojih dobavljača te su oni jedina odgovorna lica za ove informacije. 

Kome se možete obratiti ukoliko smatrate da je prekršeno neko od pravila Uslova korišćenja?

Ukoliko smatrate da je prekršeno neko od pravila Uslova korišćenja možete nas kontaktirati na mejl adresu info@fudi.rs