Reklamacije i otkazivanje

Kompanija Fudi d.o.o. izuzetno brine o korisničkom iskustvu. Jako nam je bitno da ceo proces kupovine, od poručivanja proizvoda na sajtu do trenutka kada se on nađe na vašoj trpezi, bude jako prijatan za vas.

Otkazivanje pošiljke. Kupac može da otkaže bilo koju pošiljku bez naplate dodatnih troškova, ukoliko roba nije već poslata.

Ukoliko ste primili pošiljku imate pravo na odustanak od ugovora za kupovinu, ali samo u slučaju ukoliko robu niste otvorili i konzumirali.

U tom slučaju u skladu sa zakonom vi snosite troškove poštarine, a mi kao trgovac smo dužni da vam plaćeni novac vratimo u roku od 8 dana od dana prijema.

Naglašavamo da uz proizvod morate da vratite račun koji ste dobili u kutiji sa proizvodom kao i ispunjen formular obrazca za reklamaciju sa Vašim poptpisom.

Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke postoje vidna oštećenja na kutiji, potrošač je dužan da pogleda proizvod i ukoliko je oštećen da pozove kurira koji je dostavio robu ili nas na +381 61 148 48 48 kako bi kurir napravio zapisnik i preuzeo oštećeni proizvod.

Ako ste otvorili proizvod koji ste poručili i postoji neki nedostatak ili nije proizvod koji ste poručili, pozovite nas, mi ćemo o našem trošku u najkraćem mogućem roku preuzeti neispravan i poslati novi.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom nesaobraznosti.

Dokaz o datumu prelaska rizika, za robu kupljenu preko internet prodavnice je izdat račun.

Potrošač može da izjavi reklamaciju telefonom, pisanim ili elektronskim putem uz dostavu računa na uvid ili slanjem kopije računa elektronskim putem kao i izjava u slobodnoj formi zbog čega se reklamira.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od 14 dana od dana kupovine.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

Član 37** Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;

2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

Po prijemu reklamacije Fudi d.o.o. je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok ne može da bude duži od 14 dana, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko ima objektivnih razloga da ne može da se udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni smo da navedemo rok u kom ćemo je rešiti i o tome obavestimo potrošača.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.